STATUT

DIECEZJANEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO

W LEGNICY

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Diecezjalne Centrum Edukacyjne, zwane dalej „Centrum”, jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

 1. Organem prowadzącym jest Biskup Legnicki.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
 3. Centrum ma siedzibę pod adresem ul. Jana Pawła II nr 1, 59-220 Legnica.
 4. Obszarem działania Centrum jest teren województwa dolnośląskiego, zwłaszcza teren Diecezji Legnickiej.

 

II. CELE I ZADANIA CENTRUM

§ 3

 1. Statutowym Celem działania Centrum jest:

1)      organizowanie i prowadzenie różnorodnych form doskonalenia:

a)  nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli religii, zgodnie z ich potrzebami zawodowymi i nauką Kościoła,

b)  dyrektorów szkół i placówek, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki w zakresie zarządzania oświatą, nauczycieli doradców – z terenu działania placówki,

2)      integracja środowiska nauczycielskiego i akademickiego,

3)      promocja społecznego nauczania Kościoła,

4)      wspieranie dzieł ewangelizacyjnych.

 1. Centrum realizuje swoje cele poprzez:

1)      przygotowywanie i realizację programów kształcenia ustawicznego doradców metodycznych oraz wspieranie ich działań,

2)      organizowanie i wspieranie edukacji niestacjonarnej w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli,

3)      organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek,

4)      organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli,

5)      tworzenie i rozwijanie systemu informacji w zakresie pedagogiki, psychologii i metodyki,

6)      promowanie nowatorstwa dydaktyczno-pedagogicznego,

7)      współdziałanie z uczelniami wyższymi, zwłaszcza z Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej i biblioteką tejże uczelni oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli,

8)      organizowanie olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć,

9)      przygotowywanie oraz wydawanie materiałów i publikacji edukacyjnych,

10)    dystrybucję publikacji, w tym książek i periodyków używanych,

11)    promocję i dystrybucję ewangelizacyjnych utworów elektronicznych,

12)    organizowanie spotkań integracyjnych.

 

III. ORGANY CENTRUM

§4

Organami Centrum są:

1)      dyrektor Centrum,

2)      Rada Programowa Centrum,

3)      Komisja Rewizyjna.

 

§5

 1. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje organ prowadzący.
 2. Dyrektor kieruje Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.
 3. Dyrektorem Centrum może zostać osoba duchowna, która jest co najmniej nauczycielem mianowanym z pięcioletnim stażem pracy, lub jest pracownikiem akademickim z trzyletnim stażem, lub też posiada inne kwalifikacje stosowne do pełnienia funkcji.
 4. Kadencja dyrektora trwa pięć lat z możliwością przedłużenia.
 5. W Centrum może być także ustanowione stanowisko zastępcy dyrektora, którym może być osoba duchowna lub świecka, która jest co najmniej nauczycielem mianowanym z pięcioletnim stażem pracy, lub jest pracownikiem akademickim z trzyletnim stażem, lub też posiada inne kwalifikacje stosowne do pełnienia funkcji.
 6. Wicedyrektora Centrum powołuje i odwołuje organ prowadzący na pisemny wniosek dyrektora Centrum.
 7. Kadencja wicedyrektora pokrywa się z kadencją dyrektora, o której mowa w pkt 4.
 8. Do zadań dyrektora Centrum należy w szczególności:

1)      kierowanie bieżącą działalnością Centrum oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

2)      troska o wysoką jakość pracy Centrum,

3)      podejmowanie decyzji w zakresie spraw kadrowych Centrum, w tym przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych,

4)      dysponowanie środkami finansowymi Centrum w porozumieniu z organem prowadzącym,

5)      współdziałanie z organem prowadzącym oraz Dolnośląskim Kuratorium Oświaty i Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, a ponadto realizowanie ich zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniu,

6)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracownikami pedagogicznymi Centrum,

7)      sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Centrum,

8)      określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracowników,

9)      zapewnienie pomocy konsultantom i specjalistom w realizacji zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

10)    sprawowanie nadzoru merytorycznego i finansowego nad działalnością filii,

11)    ustalenie szczegółowej struktury organizacyjnej i zakresu zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, zatwierdzanie decyzji w sprawach dotyczących wewnętrznej organizacji filii,

12)    powierzanie funkcji kierowników filii oraz odwoływanie z nich,

13)    przygotowywanie planu pracy Centrum na kolejny rok szkolny i przedłożenie organowi prowadzącemu,

14)    przedkładanie organowi prowadzącemu sprawozdania z wykonania planu pracy za dany rok szkolny,

15)    wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w tym zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa 
i higieny pracy w Centrum.

 

§6

 1. W Centrum działa Rada Programowa, która jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Centrum.
 2. Radę Programową powołuje i odwołuje organ prowadzący Centrum.
 3. W skład Rady Programowej wchodzą:

1)      dyrektor, jako jej przewodniczący,

2)      wicedyrektor,

3)      kierownicy filii,

4)      eksperci,

5)      doradcy metodyczni,

6)      inne osoby o uznanym dorobku naukowym.

 1. Zadania Rady Programowej:

1)      opiniowanie planów pracy na dany rok szkolny,

2)      określanie kierunków i obszarów realizowanych szkoleń oraz innych działań,

3)      opiniowanie sprawozdania z realizacji zadań za dany rok szkolny.

 1. Pracami Rady Programowej kieruje przewodniczący, którego powołuje i odwołuje organ prowadzący, na okres trzech lat z możliwością przedłużenia kadencji.
 2. Szczegółowe zasady pracy Rady Programowej określa jej regulamin przyjęty na pierwszym posiedzeniu.

 

§7

 1. Organem kontroli wewnętrznej Centrum jest Komisja Rewizyjna.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego, mianowanych i odwoływanych przez organ prowadzący Centrum.
 3. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, a jej członkowie nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
 5. Komisja zbiera się co najmniej raz w roku, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego, i dokonuje kontroli majątku i finansów Centrum.
 6. Komisja Rewizyjna składa Biskupowi Legnickiemu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli.

 

IV. ORGANIZACJA CENTRUM

§ 8

 1. W Centrum tworzy się w miarę potrzeb filie znajdujące się na terenie Diecezji Legnickiej.
 2. Filie powołuje i likwiduje organ prowadzący na pisemny wniosek dyrektora.
 3. Filia jest jednostką organizacyjną działającą zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
 4. Filia jest integralną częścią Centrum i działa zgodnie z opracowanym planem pracy.
 5. Nadzór nad działalnością filii pełni dyrektor Centrum.
 6. Działalnością filii Centrum kieruje jej kierownik.
 7. Do zadań kierownika filii należy w szczególności:

1)      kierowanie pracą filii,

2)      reprezentowanie Centrum na zewnątrz w granicach zasięgu terytorialnego filii,

3)      sporządzanie planów pracy i finansowych oraz okresowych sprawozdań merytorycznych i organizacyjnych filii dla dyrektora Centrum,

4)      ustalenie szczegółowych zakresów czynności pracowników filii,

5)      wnioskowanie do dyrektora Centrum w sprawach zatrudniania, zwalniania oraz nagród i kar porządkowych pracowników filii.

 

§9

 1. W Centrum zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi.
 2. Pracownicy pedagogiczni, to:

1)      nauczyciele konsultanci,

2)      specjaliści.

 1. Szczegółowe warunki zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych i obsługi określa dyrektor Centrum.
 2. Pracownicy Centrum mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, zlecenia, umowy o dzieło lub na zasadach określonych w ustawie o wolontariacie.
 3. Do praw i obowiązków pracowników pedagogicznych Centrum należy:

1)      w zakresie uprawnień

-     prawo do wynagrodzenia wynikającego z umowy,

-     prawo do kształtowania programu prowadzonych zajęć,

-     prawo do zgłaszania postulatów i wniosków,

2)      w zakresie obowiązków:

-     określenie specyfiki prowadzonego szkolenia, przygotowanie propozycji rozkładu materiału i pomocy dydaktycznych,

-     przygotowanie propozycji harmonogramu zajęć,

-     przygotowanie stanowiska pracy do zajęć,

-     prowadzenie dziennika zajęć,

-     stałe dokształcanie się,

-     odpowiedzialność za powierzone mienie.

 

V. UCZESTNICY SZKOLEŃ I KURSÓW

§10

 1. Osoby zgłaszające się na poszczególne szkolenia przyjmowane są z wolnego naboru, z zachowaniem pierwszeństwa katechetów, czyli nauczycieli religii. Stają się one podmiotem praw i obowiązków z chwilą zakwalifikowania w poczet słuchaczy.
 2. Zakwalifikowanie w poczet słuchaczy następuje:

1)      po stwierdzeniu spełnienia przez kandydata wymogów opisanych w programie,

2)      po wpłaceniu pełnej ceny kursu lub jej części jako zaliczki.

 1. Obowiązkiem słuchacza jest:

1)      przestrzeganie postanowień zwartych w statucie,

2)      regularne uczestnictwo i czynny udział w zajęciach,

3)      zgłaszanie się w wyznaczonym terminie na sprawdziany i egzaminy,

4)      dokonywanie wpłat za szkolenia w ustalonej wysokości i terminie,

5)      dbanie o porządek i dobro wspólne.

 1. Słuchacz ma prawo do:

1)      zapoznania się z programem szkolenia, jego celami i stawianymi wymaganiami,

2)      otrzymania przewidzianych programem materiałów szkoleniowych,

3)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

4)      zgłaszania zaistniałych spraw konfliktowych do dyrektora Centrum lub innej osoby pełniącej funkcję kierowniczą.

 1. Dyrektor Centrum ma prawo skreślić słuchacza z listy w razie:

1)      nieusprawiedliwionego opuszczenia 1/3 zajęć,

2)      nie zaliczenia egzaminów przewidzianych planem nauczania,

3)      działania na szkodę Centrum,

4)      nieuregulowania należności za uczestnictwo w szkoleniu, kursie w kwocie i czasie ustalonym przez dyrektora Centrum,

5)      na wniosek zainteresowanego.

 1. Słuchacz skreślony z listy słuchaczy ma prawo odwołać się w ciągu 14 dni od daty wydania decyzji do organu prowadzącego.
 2. Nabór na poszczególne formy doskonalenia odbywa się w każdym czasie.
 3. Wielkość grup w poszczególnych formach doskonalenia jest uzależniona od wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dla poszczególnych rodzajów zajęć i maksymalnie wynosi 25 osób.
 4. Zajęcia prowadzone są w godzinach przedpołudniowych oraz popołudniowych od poniedziałku do soboty.
 5. Centrum używa pieczęci o treści: „Diecezjalne Centrum Edukacyjne
  w Legnicy” z podaniem dokładnego adresu i numeru telefonu.
 6. Uczestnikom kursów kwalifikacyjnych po ich ukończeniu, placówka wydaje świadectwa, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.).

 

VI. MAJĄTEK I FUNDUSZE CENTRUM

§ 11

 1. Działalność Centrum jest finansowana z uzyskiwanych dochodów, którymi są:

1)      wpływy z opłat wnoszonych przez uczestników zajęć i szkoleń,

2)      subwencje, dotacje oraz granty pochodzące od krajowych i zagranicznych instytucji kościelnych, państwowych, samorządowych, społecznych, osób fizycznych i prawnych,

3)      darowizny pieniężne i rzeczowe, ofiary, spadki i zapisy pochodzące od osób fizycznych i prawnych,

4)      dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz działalności gospodarczej.

 1. Centrum może ubiegać się oraz korzystać ze wsparcia pochodzącego ze środków funduszy strukturalnych, funduszy europejskich, mechanizmów wsparcia oraz z pomocy lokalnej i regionalnej na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
 2. Dochody Centrum służą wyłącznie działalności Centrum realizującego cele statutowe.
 3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Centrum tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów, podmiotów przekazujących.
 4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa dyrektor Centrum. Dyrektor Centrum może odmówić przyjęcia darowizny, spadku, zapisu, a także subwencji, dotacji oraz grantu.
 5. W przypadku powołania Centrum do dziedziczenia, jej dyrektor składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie darowizny, spadku, zapisu, subwencji, dotacji lub grantu nie może powodować naruszenia stabilności finansowej Centrum, a w szczególności nie może stanowić przejęcia przez Centrum długów przewyższających wartość mienia przejmowanego.

 

§ 12

 1. Dla realizacji celów statutowych Centrum może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1)      organizacji konferencji, szkoleń, seminariów i odczytów,

2)      organizacji spektakli, koncertów, wystaw,

3)      organizacji okolicznościowych uroczystości i obrzędów,

4)      działalności gastronomicznej,

5)      przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych,

6)      wydawania książek i periodyków, w tym materiałów i publikacji edukacyjnych,

7)      organizowania imprez integracyjnych,

8)      działania portali internetowych,

9)      działania związanego z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.

 1. Działalność gospodarcza Centrum powinna zapewniać zwrot poniesionych nakładów na tę działalność, a dochód z tej działalności przeznaczony będzie w całości na finansowanie działalności statutowej Centrum.
 2. Centrum prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Rokiem obrachunkowym Centrum jest rok kalendarzowy.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

 1. Wszelkie zmiany w statucie może wnosić organ prowadzący w formie aneksów.
 2. Obowiązuje następujący tryb wprowadzania zmian: organ prowadzący powiadamia organ ewidencyjny, tj. Samorząd Województwa Dolnośląskiego o zmianach objętych wpisem do ewidencji, zgodnie z § 24 ust. 7 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w terminie 14 dni od powstania zmiany.

 

§ 14

Centrum podlega wykreśleniu z ewidencji prowadzonej przez Samorząd Województwa, w przypadkach, o których mowa w § 24 ust. 8 rozporządzenia.

 

§ 15

Statut wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Biskupa Legnickiego, tj. przez organ prowadzący.

 

Bp Zbigniew Kiernikowski

Biskup Legnicki

Legnica, dnia 2.03.2016 r.