STATUT

DIECEZJANEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO

W LEGNICY

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Diecezjalne Centrum Edukacyjne, zwane dalej „Centrum”, jest placówką kulturowo-integracyjną działającą na podstawie przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

 1. Organem prowadzącym jest Biskup Legnicki.
 1. Organem sprawującym nadzór programowy jest Rada Programowa.
 2. Centrum ma siedzibę pod adresem pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego nr 1, 59-220 Legnica.
 3. Obszarem działania Centrum jest teren województwa dolnośląskiego, zwłaszcza teren Diecezji Legnickiej.

 

II. CELE I ZADANIA CENTRUM

§ 3

 1. Statutowym Celem działania Centrum jest:

1)      promocja społecznego nauczania Kościoła,

2)      organizowanie i prowadzenie różnorodnych form kulturowo-integra-cyjnych zgodnych z nauką Kościoła,

3)      integracja środowiska międzyparafialnego w Legnicy,

4)      wspieranie dzieł ewangelizacyjnych,

5)      zarządzanie Centrum Spotkań im. Jana Pawła II.

 1. Centrum realizuje swoje cele poprzez:

1)      przygotowywanie i realizację projektów kulturowo-integracyjnych,

2)      organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji i seminariów dla różnych grup społeczno-zawo-dowych,

3)      współdziałanie z Legnicką Kurią Biskupią, zwłaszcza z wydziałem katechetycznym, duszpasterskim i medialnym,

4)      współdziałanie z uczelniami wyższymi, zwłaszcza z Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej i biblioteką tejże uczelni,

5)      współdziałanie z ośrodkami duszpasterskimi, zwłaszcza z legnickimi parafiami,

6)      współdziałanie z zrzeszeniami religijnymi Diecezji Legnickiej,

7)      organizowanie olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć,

8)      przygotowywanie oraz wydawanie materiałów i publikacji edukacyjnych,

9)      dystrybucję publikacji, w tym książek i periodyków używanych,

10) promocję i dystrybucję ewangelizacyjnych utworów elektronicznych,

11) organizowanie spotkań integracyjnych,

12) promocję czytelnictwa religijnego.

 

III. ORGANY CENTRUM

§4

Organami Centrum są:

1)      dyrektor Centrum,

2)      Rada Programowa Centrum,

3)      Komisja Rewizyjna.

 

§5

 1. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje organ prowadzący.
 2. Dyrektor kieruje Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.
 3. Dyrektorem Centrum może zostać osoba duchowna, która jest co najmniej nauczycielem mianowanym z pięcioletnim stażem pracy, lub jest pracownikiem akademickim z trzyletnim stażem, lub też posiada inne kwalifikacje stosowne do pełnienia funkcji.
 4. Kadencja dyrektora trwa pięć lat z możliwością przedłużenia.
 5. W Centrum może być także ustanowione stanowisko zastępcy dyrektora, którym może być osoba duchowna lub świecka, która jest co najmniej nauczycielem mianowanym z pięcioletnim stażem pracy, lub jest pracownikiem akademickim z trzyletnim stażem, lub też posiada inne kwalifikacje stosowne do pełnienia funkcji.
 6. Wicedyrektora Centrum powołuje i odwołuje organ prowadzący na pisemny wniosek dyrektora Centrum.
 7. Kadencja wicedyrektora pokrywa się z kadencją dyrektora, o której mowa
  w pkt 4.
 8. Do zadań dyrektora Centrum należy w szczególności:

1)      kierowanie bieżącą działalnością Centrum oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

2)      troska o wysoką jakość pracy Centrum,

3)      podejmowanie decyzji w zakresie spraw kadrowych Centrum, w tym przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych,

4)      dysponowanie środkami finansowymi Centrum w porozumieniu
z organem prowadzącym,

5)      sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Centrum,

6)      określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracowników,

7)      ustalenie szczegółowej struktury organizacyjnej i zakresu zadań poszcze-gólnych komórek organizacyjnych,

8)      przygotowywanie planu pracy Centrum na kolejny rok kalendarzowy,

9)      przedkładanie organowi prowadzącemu sprawozdania z działalności Centrum za dany rok kalendarzowy,

10)wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w tym zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy w Centrum.

 

§6

 1. W Centrum działa Rada Programowa, która jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Centrum.
 2. Radę Programową powołuje i odwołuje organ prowadzący Centrum.
 3. W skład Rady Programowej wchodzą:

1)      dyrektor, jako jej przewodniczący,

2)      wicedyrektor,

3)      przedstawiciel Legnickiej Kurii Biskupiej,

4)      przedstawiciel legnickich proboszczów,

5)      inne osoby o uznanym dorobku kulturowo-społecznym.

 1. Zadania Rady Programowej:

1)      opiniowanie planów pracy na dany rok kalendarzowy,

2)      określanie kierunków i obszarów realizowanych działań,

3)      opiniowanie sprawozdania z realizacji zadań za dany rok kalendarzowy.

 1. Pracami Rady Programowej kieruje przewodniczący, którego powołuje
  i odwołuje organ prowadzący, na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia kadencji.
 2. Szczegółowe zasady pracy Rady Programowej określa jej regulamin przyjęty na pierwszym posiedzeniu.

 

§7

 1. Organem kontroli wewnętrznej Centrum jest Komisja Rewizyjna.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego, mianowanych i odwoływanych przez organ prowadzący Centrum.
 3. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego
  i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, a jej członkowie nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
 5. Komisja zbiera się co najmniej raz w roku, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego, i dokonuje kontroli majątku i finansów Centrum.
 6. Komisja Rewizyjna składa Biskupowi Legnickiemu sprawozdania
  z przeprowadzonych kontroli.

 

IV. MAJĄTEK I FUNDUSZE CENTRUM

§ 8

 1. Działalność Centrum jest finansowana z uzyskiwanych dochodów, którymi są:

1)      wpływy z opłat wnoszonych przez uczestników zajęć,

2)      subwencje, dotacje oraz granty pochodzące od krajowych i zagranicznych instytucji kościelnych, państwowych, samorządowych, społecznych, osób fizycznych i prawnych,

3)      darowizny pieniężne i rzeczowe, ofiary, spadki i zapisy pochodzące od osób fizycznych i prawnych,

4)      dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz działalności gospodarczej.

 1. Centrum może ubiegać się oraz korzystać ze wsparcia pochodzącego ze środków funduszy strukturalnych, funduszy europejskich, mechanizmów wsparcia oraz z pomocy lokalnej i regionalnej na zasadach przewidzianych
  w odrębnych przepisach.
 2. Dochody Centrum służą wyłącznie działalności Centrum realizującego cele statutowe.
 3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków
  i zapisów mogą być użyte na realizację celów Centrum tylko
  z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów, podmiotów przekazujących.
 4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa dyrektor Centrum. Dyrektor Centrum może odmówić przyjęcia darowizny, spadku, zapisu, a także subwencji, dotacji oraz grantu.
 5. W przypadku powołania Centrum do dziedziczenia, jej dyrektor składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie darowizny, spadku, zapisu, subwencji, dotacji lub grantu nie może powodować naruszenia stabilności finansowej Centrum, a w szczególności nie może stanowić przejęcia przez Centrum długów przewyższających wartość mienia przejmowanego.

 

§ 9

 1. Dla realizacji celów statutowych Centrum może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1)      organizacji konferencji, warsztatów, seminariów i odczytów,

2)      organizacji spektakli, koncertów, wystaw,

3)      organizacji okolicznościowych uroczystości i obrzędów,

4)      działalności gastronomicznej,

5)      przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych,

6)      wydawania książek i periodyków, w tym materiałów i publikacji edukacyjnych,

7)      organizowania imprez integracyjnych,

8)      działania portali internetowych,

9)      działania związanego z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.

 1. Działalność gospodarcza Centrum powinna zapewniać zwrot poniesionych nakładów na tę działalność, a dochód z tej działalności przeznaczony będzie w całości na finansowanie działalności statutowej Centrum.
 2. Centrum prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Rokiem obrachunkowym Centrum jest rok kalendarzowy.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

 1. Wszelkie zmiany w statucie może wnosić organ prowadzący w formie aneksów.
 2. Obowiązuje następujący tryb wprowadzania zmian: organ prowadzący powiadamia organ ewidencyjny, tj. Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

 

§ 11

Centrum używa pieczęci o treści: „Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy” z podaniem dokładnego adresu i numeru telefonu.

 

§ 12

Statut wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Biskupa Legnickiego, tj. przez organ prowadzący.

 

 

 

 

 

Bp Zbigniew Kiernikowski

Biskup Legnicki

Legnica, dnia 30.09.2019 r.