PERSPEC✝IVA 15: 2016 nr 2 (29)


 
S ł o w o   w s t ę p n e

 
Rok 2016 dla diecezji legnickiej jest szczególny. Pośród wielu faktów, u podstaw których znajdują się konkretni ludzie i rozliczne sprawy oraz inicjatywy, jedno wydarzenie jawi się jako wysoce specyficzne. Chodzi o Wydarzenie Eucharystyczne, zwane popularnie „cudem eucharystycznym”. Kalendarium wydarzeń przedstawia się następująco:
  • 25 grudnia 2013 r., Narodzenie Pańskie – księdzu udzielającemu Komunii św. w sanktuarium św. Jacka w Legnicy wypadł z puszki Komunikant. Podniósł go i umieścił w kielichu z wodą w tabernakulum
  • 5 stycznia 2014 r. – na zanurzonym Komunikancie zauważono plamę sprawiającą wrażenie krwi. O całej sytuacji został poinformowany bp Stefan Cichy. Rozpoczęto obserwację zjawiska, a następnie badania naukowe
  • 10 kwietnia 2016 r. – bp Zbigniew Kiernikowski upublicznia Wydarzenie Eucharystyczne
  • 2 lipca 2016 r. – bp Zbigniew Kiernikowski instaluje relikwie Wydarzenia Eucharystycznego w sanktuarium św. Jacka w Legnicy. Tego dnia pod przewodnictwem pasterza diecezji odprawiono nabożeństwo ekspiacyjne w katedrze legnickiej, następnie odbyła się procesja do kościoła pw. św. Jacka, gdzie celebrowano Eucharystię.
W uroczystość wystawienia do publicznego kultu relikwii Ciała Pańskiego, bp Zbigniew Kiernikowski w wygłoszonej homilii powiedział m.in.: 
 
Stajemy przed tajemnicą. Bóg dał największy znak, którym jest Jezus Ukrzyżowany. On nas ratuje z naszych upadków. Jezus nie użył swojej mocy dla siebie, ale dla przywrócenia nas Bogu. Tę tajemnicę zawarł w Eucharystii, w przeddzień swojej męki. W niej zawarł całą swoją historię. Jezus ratuje nas kosztem siebie, daje nam siebie do spożycia. W tym zawarta jest moc, która podnosi nas z upadków, która leczy nasze życie.

To szczególne wyróżnienie diecezji legnickiej, duszpasterzy i katolików świeckich, jest bez zastrzeżeń dla wszystkich chrześcijan, a zwłaszcza dla mieszkańców Legnicy, powodem do dumy – z pewnością niezasłużonej. Ale na pewno to Wydarzenie Eucharystyczne staje się wyzwaniem do odnowienia i pogłębienia miłosnej relacji z Panem Jezusem, tak „namacalnie” obecnym w Przenajświętszej Eucharystii. Ten legnicki Znak Czasu rzeczywiście przemawia. Niech przemówi również i do Nas – szanownych Czytelników i Twórców tego czasopisma.
 
Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor naczelny
 

Artykuły

Ks. Tomasz Bunikowski
Ks. Jacek Froniewski
 
Marek Janik
Ks. Tomasz Karpeta
 
Daria Ewa Klich OSU
 
Mieczysław Kuriański
Ks. Józef Mandziuk
 
Wojciech Mucha

Marcin Musiał
 
Andrzej Sobieraj
Ks. Grzegorz Sokołowski
Rafał Szopa
Ks. Adam Szpotański
 

Teksty źródłowe

Kazimiera Jaworska
Oskarżenie i skazanie ks. kanonika Adama Szczepana Łańcuckiego
 

Recenzje i omówienia


- Całość recenzji i omówień -

Paweł Toboła-Pertkiewicz

De Valera. Gigant polityki irlandzkiej i jego epoka
Warszawa 2015, ss. 244
(Piotr Sutowicz)

Dekanat Kąty Wrocławskie. Część XII
Red. Mieczysław Kogut, Stanisław Cały
Kąty Wrocławskie 2016, ss. 263
(Ks. Norbert Jerzak)

Edith Stein Jahrbuch 2015
Hrsg. im Auftrag des Teresianischen Karmel in Deutschland und Österreich
(Unbeschuhte Karmeliten) unter ständiger Mitarbeit der Edith Stein
Gesellschaft in Deutschland und Österreich
Echter Verlag, ss. 300
(Ks. Jerzy Machnacz)

Peter Longerich
Goebbels. Apostoł diabła
Warszawa 2014, ss. 933
(Ks. Adam Szpotański)

Patrycja Gąsiorowska
Konwent klarysek krakowskich do końca XVIII wieku.
Studium prozopograficzne
Kraków 2015, ss. 470 + płyta CD
(Anna Sutowicz)

Göran Hägg
Mussolini. Butny faszysta
Warszawa 2015, ss. 447
(Ks. Adam Szpotański)

Alois Maria Haas
Mystische Denkbilder
Freiburg i. Br. 2014, ss. 823
(Ks. Jerzy Machnacz)

Jörg Baberowski
Stalin. Terror absolutny
Warszawa 2014, ss. 599
(Ks. Adam Szpotański)

Mieczysław Kogut
Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Część XVI
Kluczbork 2016, ss. 473
(Ks. Norbert Jerzak)NOTY O AUTORACH ARTYKUŁÓW

Bunikowski Tomasz
kapłan diecezji legnickiej, doktorant II Katedry Teologii Dogmatycznej Papieskiego
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Froniewski Jacek
kapłan archidiecezji wrocławskiej, doktor nauk teologicznych (teologia dogmatyczna),
magister geografii Uniwersytetu Wrocławskiego, sekretarz generalny
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, adiunkt I Katedry
Teologii Dogmatycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Janik Marek
doktor nauk teologicznych (teologia biblijna), funkcjonariusz Policji.

Jaworska Kazimiera
doktor habilitowany nauk humanistycznych (historia), profesor Papieskiego
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy, kierownik Katedry Historii Wychowania
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Karpeta Tomasz
kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Klich Daria Ewa
urszulanka (OSU), doktor nauk teologicznych (historia Kościoła), archiwistka wspólnoty urszulanek we Wrocławiu.

Kuriański Mieczysław
doktor habilitowany (historia Kościoła), absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Mandziuk Józef
kapłan archidiecezji wrocławskiej, profesor nauk humanistycznych (historia Kościoła).
232 Noty o autorach artykułów

Mucha Wojciech
doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Musiał Marcin
doktorant Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sobieraj Andrzej
doktor (teologia dogmatyczna), rejonowy wizytator nauczania religii w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, wykładowca w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein w Zielonej Górze (sekcja PWT we Wrocławiu).

Sokołowski Grzegorz
kapłan archidiecezji wrocławskiej, doktor habilitowany nauk teologicznych (katolicka nauka społeczna), profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii we Wrocławiu.

Szopa Rafał
doktor nauk teologicznych (filozofia chrześcijańska), asystent w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej.

Szpotański Adam
kapłan diecezji legnickiej, doktor nauk teologicznych (historia Kościoła).

 
© 2016 Publikacje objęte są prawem autorskim.
Kopiowanie i rozpowszechnianie informacji w nich zawartych bez zgody autora zabronione.