PERSPEC✝IVA 15: 2016 nr 1 (28)

Wprowadzenie Redaktora

Fakt Światowych Dni Młodzieży Roku Pańskiego 2016, które przeżyjemy w Krakowie, z pewnością zdefiniuje się „samoistnie” jako czas pobłogosławionego przez Boga spotkania ewangelizacyjnego. W tym miejscu szczególnym, gdzie „płonie” ogień Bożego Miłosierdzia, spojrzą sobie w oczy i serca ci, którym na misji Kościoła zależy, którzy nadal będą czuli się za to dzieło odpowiedzialni; ci, którzy będą reprezentować wszystkie ludy i języki naszego świata. Dotknięcie łaską Bożą dokona się i posłannictwo ponownie zostanie uruchomione.
     Na nowo z ust papieża Franciszka niech wybrzmi to, co tak pięknie zostało przypomniane w Orędziu na XXXI Światowy Dzień Młodzieży (15.08.2015):
 
Wierzę, że Boża Opatrzność prowadziła nas do świętowania Jubileuszu Młodych właśnie tam, gdzie żyło tych dwoje wielkich Apostołów Miłosierdzia naszych czasów. Jan Paweł II przeczuwał, że nastał czas Miłosierdzia. Na początku swego pontyfikatu napisał encyklikę Dives in Misericordia. W Roku Świętym 2000 kanonizował siostrę Faustynę i ustanowił Święto Bożego Miłosierdzia, obchodzone w drugą Niedzielę Wielkanocną. A w 2002 roku osobiście konsekrował w Krakowie sanktuarium Jezusa Miłosiernego, zawierzając świat Bożemu Miłosierdziu i wyrażając pragnienie, by to orędzie dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i wypełniło ich serca nadzieją: «Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!» (Homilia podczas poświęcenia sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, 17.08.2002)

     Misja Kościoła trwa. Co było, stało się doświadczeniem, służy czasom teraźniejszym i w jakimś sensie warunkuje przyszłość. Głoszenie Bożego słowa, sprawowanie sakramentów oraz posługa miłości miłosiernej rozbudza nie tylko ludzi młodych. Wchodzi ona w życie każdego człowieka, gdy tylko otworzy on „uszy” swej duszy, by usłyszeć wezwanie do przyjaźni z Bogiem. Jest nadzieja, że wspólnoty parafialne pod przewodnictwem swych duszpasterzy zostaną poderwane łaską Ducha Świętego i staną się rzeczywiście oazami ewangelizacyjnymi, miejscami zbawczego dialogu wiernych Kościoła z tzw. chrześcijanami sezonowymi czy też z tymi, którzy jeszcze nie mają odwagi przyznać się, że brakuje im jedności z Bogiem i Jego Kościołem.
     Jest prawdą, że młodość ma swoje prawa! Ale jest też prawdą, że Kościół Boży jest zawsze młody! Dlatego młodym tak blisko do tajemnicy Bożych darów, które Kościół hojnie rozdziela. Zapraszając do korzystania z bogatego stołu ewangelijnego słowa i Eucharystii, Kościół stawia młodzieży wymagania. Czyni tak, ponieważ miłuje młodych, nadto młodość wymagania lubi i w nich upatruje drogę aktualizacji swego życiowego powołania.
     W ten ewangelizacyjny okres oczekiwania, jakim żyje przygotowująca się na spotkanie z papieżem Franciszkiem młodzież również i naszej Ojczyzny, wpisuje się kolejny numer czasopisma „Perspectiva”. Wiemy, że niczego on nie przesłoni. Mało tego, wyczuwamy i dlatego pokornie liczymy, że być może nieco rozgrzeje umysły naszych Czytelników nową inspiracją, wzbudzi gorętszą motywację i poszerzy horyzont uzasadniania, czyli po prostu wesprze realizację wzniosłych celów dla dobra Kościoła i świata.
 
Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor naczelny 
Legnica, 29 czerwca 2016 r., w uroczystość Świętych Apostołów
Piotra i Pawła, głównych patronów diecezji legnickiej

 

Artykuły

Ks. Stanisław Araszczuk
Dies natalis Henryka Pobożnego w wizji św. Jadwigi Śląskiej

Ks. Bogusław Drożdż
Nie ma powodu ustawać w drodze – o radosnej miłości w rodzinie na kanwie adhortacji apostolskiej Amoris laetitia

Elżbieta Gruszczyńska, Joanna Zacharska-Błaszczyk
Uwarunkowania, determinanty i efektywność w ramach wolontariatu na rzecz potrzebujących

Jan Hégr , Věra Slavíková
Kunštátská kaple Navštívení Panny Marie

Bp Włodzimierz R. Juszczak
Grekokatolicy we Wrocławiu jako spadkobiercy pamięci o męczeńskiej śmierci Henryka Pobożnego

Daria Klich OSU
Urszulanki wrocławskie wobec dziedzictwa księżnej Anny Śląskiej

Ks. Rafał Kowalski
„Początek to więcej niż połowa całości”. Rola wstępu w przepowiadaniu homilijnym

Ks. Sławomir Kowalski
Przejawy czci Matki Bożej Częstochowskiej w okresie Wielkiej Nowenny (1957-1966) wśród wiernych archidiecezji wrocławskiej na przykładzie wybranych parafii

Mieczysław Kuriański
Polska w dobie stalinowskiego terroru (1946-1956)

Marzena Lewandowska
Relacja pomiędzy symboliką wody a życiem w Ewangelii Janowej

Katarzyna Maler
Polacy w gimnazjum w Głubczycach w XIX i w początkach XX wieku

Ks. Józef Mandziuk
Pojednanie polsko-niemieckie w wizji kardynała Bolesława Kominka

Ks. Bogdan Michalski
Ramon Llull i klasztor Miramar

Paulina Nicko-Stępień
Relacje rodzinne diaspory żydowskiej na Elefantynie

Mirosław Rucki
O jakich psach mówi Jezus w Mt 7,6?

Anna Sutowicz
Motyw miles Christi w legendzie o księciu Henryku Pobożnym w źródłach śląskich w XIII i XIV wieku

Anna Zellma
Współczesna szkoła jako miejsce wychowania młodzieży do odpowiedzialnego rodzicielstwa


TEKSTY ŹRÓDŁOWE

Marek Żak
Spór o niemieckiego księdza. O życiu religijnym legnickiej wspólnoty katolickiej w latach 1945-1946


RECENZJE I OMÓWIENIA

- Całość recenzji i omówień -

Anna N. Williams
Boski zmysł. Intelekt w teologii patrystycznej Kraków 2014, ss. 312
(Rafał Szopa)

Duchowe zmysły. Percepcja Boga w zachodnim chrześcijaństwie
Red. Paul L. Gavrilyuk, Sarah Coakley Kraków 2014, ss. 390
(Rafał Szopa)

Ks. Józef Mandziuk
Kazania Warszawa – Niepokalanów 2015, ss. 239
(Mieczysław Kuriański)

Romuald M. Łuczyński
Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach Czeskich. Sudety Wschodnie Wrocław 2015, ss. 256
(Adriana Merta-Staszczak)

Massimo Centini
Ślady Boga. Dzieje Chrystusa zapisane w Jego relikwiach Warszawa 2016, ss. 208
(Ks. Bogusław Drożdż)

Dominika Krupińska
Wędrówka ku wolności – katolicki poradnik dla dorosłych dzieci alkoholików Kraków 2016, ss. 266
(Ks. Grzegorz Polok)

Jürgen Werbick
Wprowadzenie do epistemologii teologicznej Kraków 2014, ss. 396
(Rafał Szopa)

Zbigniew Werra
Współczesne próby anihilacji chrześcijańskiej tożsamości Polaków na przykładzie zbrodni katyńskiej. Studium historyczno-społeczne Koszalin 2015, ss. 275
(Ks. Bogusław Drożdż)


NOTY O AUTORACH

Araszczuk Stanisław
kapłan diecezji legnickiej, profesor, doktor habilitowany nauk teologicznych (liturgika), kierownik Katedry Liturgiki, Homiletyki i Kultury Muzycznej Kościoła, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Drożdż Bogusław
kapłan diecezji legnickiej, doktor habilitowany nauk teologicznych (teologia pastoralna), profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Nowej Ewangelizacji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Gruszczyńska Elżbieta
doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu (pedagogika), nauczyciel katecheta.

Hégr Jan (1942-2006)
wybitny regionalista i znawca Gór Orlickich.

Juszczak Włodzimierz R.
biskup eparchii wrocławsko-gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Klich Daria Ewa
urszulanka (OSU), doktor nauk teologicznych (historia Kościoła), archiwistka wspólnoty urszulanek we Wrocławiu.

Kowalski Rafał
kapłan archidiecezji wrocławskiej, doktor nauk teologicznych (teologia homiletyczna), adiunkt Katedry Komunikacji Religijnej w Instytucie Nauk Społecznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Kowalski Sławomir
kapłan diecezji legnickiej, doktor nauk humanistycznych (historia), wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej.

Kuriański Mieczysław
doktor habilitowany (historia Kościoła), absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Lewandowska Marzena
doktorantka Katedry Egzegezy Nowego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Maler Katarzyna
doktor nauk humanistycznych (historia), nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach.

Mandziuk Józef
kapłan archidiecezji wrocławskiej, profesor nauk humanistycznych (historia Kościoła).

Michalski Bogdan
kapłan diecezji legnickiej, doktorant Instytutu Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nicko-Stępień Paulina
doktorantka Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rucki Mirosław
inżynier, doktor habilitowany nauk technicznych, redaktor czasopisma „Miłujcie się”.

Slavíková Vĕra
magister, Katedra Historii Filozofii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Republika Czeska).

Sutowicz Anna
doktor nauk humanistycznych (historia), Wrocław.

Zacharska-Błaszczyk Joanna
absolwentka Dolnosląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, pedagog specjalny, Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach.

Zellma Anna
profesor doktor habilitowany nauk teologicznych (teologia katechetyczna), kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Katechetyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Żak Marek
doktorant Instytutu Historycznego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
© 2016 Publikacje objęte są prawem autorskim.
Kopiowanie i rozpowszechnianie informacji w nich zawartych bez zgody autora zabronione.