PERSPEC✝IVA 16: 2017 nr 1 (30)
S ł o w o   w s t ę p n e
 
Dwadzieścia pięć lat temu dokonano nowego podziału administracyjnego Kościoła katolickiego w Polsce, w wyniku którego powstała diecezja legnicka. Ten wspaniały jubileusz upamiętnia między innymi wydana w bieżącym roku pod redakcją ks. prof. Stanisława Araszczuka książka pt. Communitas Ecclesiae. Księga Jubileuszowa z okazji 25-lecia diecezji legnickiej. Pasterz diecezji bp Zbigniew Kiernikowski w słowie otwierającym tę książkę napisał:
 
Jako trzeci biskup legnicki z uznaniem patrzę na to wszystko, co dokonało się na tym terenie w ciągu minionych dwudziestu pięciu lat. Szczególnie na to, co zostało zrealizowane w trzynastu latach posługi pierwszego biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka. Wtedy bowiem kształtowały się podstawy istnienia i działania naszej diecezji. […] Bogata w wydarzenia była też dziewięcioletnia posługa drugiego biskupa legnickiego, Stefana Cichego, który z oddaniem i kompetencją kontynuował dzieło swego Poprzednika. Działania biskupów diecezjalnych były wspomagane przez pracę biskupów pomocniczych: bpa Adama Dyczkowskiego, bpa Stefana Regmunta i bpa Marka Mendyka. Także ich zaangażowanie jest drogocennym przyczynkiem do aktualnego stanu naszej diecezji, za który składamy jubileuszowe dziękczynienie.

Jubileuszu diecezji niestety nie doczekał na ziemi bp Tadeusz Rybak, odchodząc do domu Ojca Niebieskiego 7 marca br. W tym miejscu należy powiedzieć, że to jego decyzja sprawiła, że w naszej diecezji, w naukowym środowisku Wyższego Seminarium Duchownego powstało czasopismo „Perspectiva”. Wtedy też został określony jego naukowy profil: teologiczno-historyczny. Wyznaczone metodologiczne granice, strzeżone do dnia dzisiejszego przez redakcję periodyku, pozwoliły w minionych latach opublikować pokaźną liczbę materiałów naukowych, które językiem krytyczno-dokumentacyjnym zarejestrowały wiele faktów z życia młodej diecezji legnickiej.
Wraz z czcigodnymi Czytelnikami naszych legnickich studiów oddajemy chwałę Bogu i jesteśmy Jemu wdzięczni, że jubileusz diecezji legnickiej również nas objął swoim świętowaniem. Mamy nadzieję, że przyszłe wydania czasopisma równie obficie będą wypełniane rzetelną refleksją naukową nad tym wszystkim, co dzieje się w naszej diecezji legnickiej.
 
Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor naczelny

Legnica, 29 czerwca 2017 r., w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
głównych patronów diecezji legnickiej
 
Artykuły
Tomasz Chłopecki
Koncepcje obozu rządzącego w Polsce wobec mniejszości narodowych w latach 1935-1939. Zarys problematyki polityczno-prawnej

Ks. Krzysztof Dorna SDS
Permanentna formacja intelektualna i moralna jako wskazanie III rozdziału Dekretu o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis

Ks. Bogusław Drożdż
Wydarzenie eucharystyczne w Legnicy – spojrzenie pastoralne

Bp Zbigniew Kiernikowski
Działanie człowieka dla Boga a dzieło Boga w człowieku (J 6,26-29)

Marcin A. Klemenski
Dzieje klasztoru Augustianów-Eremitów pw. św. Krzyża w Chojnowie (1299-1539)

Ks. Jan Klinkowski
Jan Chrzciciel – największy narodzony z niewiast (Łk 7,28)

Ks. Marek Kluwak
Legnicka Kapituła Katedralna

Jerzy Kotkowski
Sylwetka kapłana w homiliach abp. Stanisława Gądeckiego wygłoszonych w czasie liturgii święceń w latach 2002-2016

Ks. Adam Kubasik
Życie wieczne z Bogiem jako sens istnienia człowieka w nauczaniu Cerkwi greckokatolickiej w świetle listów pasterskich metropolity Andrzeja Szeptyckiego i bp. Hryhoryja Chomyszyna

Mieczysław Kuriański
Islam – religia wojny czy pokoju?

Mirosław Rucki, Michael Abdalla
Zarys historii Kościołów Wschodu

Ks. Piotr Sierzchuła
Renesans osoby kard. Augusta Hlonda – czyli jego życie, działalność i nauczanie w wybranych publikacjach

Anna Sutowicz
Wokół problemów fundacji i niepowodzenia w rozwoju benedyktyńskiego klasztoru w Krzeszowie

Dominika Warmuz, Iwona Beata Koleśnik
Uzależnienie od hazardu kryzysem jednostki i rodziny


TEKSTY ŹRÓDŁOWE

Marek Żak
Dwa źródła o wizycie prymasa Augusta Hlonda we Wrocławiu w lipcu 1946 roku

Marek Żak
„W Legnicy”. Reportaż o mieście z 1947 roku


RECENZJE, OMÓWIENIA I SPRAWOZDANIA

- Całość recenzji i omówień -

Ks. Janusz Wilk
Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium biblijno-pragmatyczne
Katowice 2015, ss. 457
(Ks. Sławomir Stasiak)

Tim Dowley
Der Atlas zur Reformation in Europa
Neukirchen-Vluyn 2016, ss. 160
(Ks. Jacek Froniewski)

Dorota Muszytowska
Etos chrześcijańskiej wspólnoty. Socjoretoryka Listu Jakuba
Warszawa 2016, ss. 358
(Ks. Sławomir Stasiak)

Łukasz Barański, Jerzy Sojka
Reformacja. T. I: Historia i teologia luterańskiej odnowy Kościoła w Niemczech w XVI wieku. Cz. 1
Bielsko-Biała 2016, ss. 246
(Ks. Jacek Froniewski)

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej
Kościół a jedność. 500-lecie reformacji (Kraków, 28 lutego 2017 r.)
(Ks. Jacek Froniewski) 
© 2016 Publikacje objęte są prawem autorskim.
Kopiowanie i rozpowszechnianie informacji w nich zawartych bez zgody autora zabronione.