PERSPEC✝IVA 14: 2015 nr 1 (26)

Wprowadzenie Redaktora

    Prawda broni się sama. Jej siłą jest po prostu prawda. Nie potrzebuje ona czynników zewnętrznych. To ona obdziela autorytetem, a nie odwrotnie, jakoby ktoś nadawał jej status klasyka czy wzoru. Pragnąc zrozumienia, nie szuka wsparcia; dzieląc się mądrością, nie żywi zawistnej urazy; będąc źródłem, nie popija na uboczu. Prawda zazdrośnie pilnując siebie, nie wpada w pychę, bo brzydzi się każdym oparem egoizmu. 
     Inaczej jest z kłamstwem. Jemu atrybut istnienia nie przysługuje, dlatego z natury jest fikcją. Kłamstwo stale szuka poklasku. Bez zewnętrznej etykiety nie funkcjonuje w duchowo-osobowej czy społecznej przestrzeni. Jeśli się mówi, że kłamstwo żyje, to znaczy, że żeruje ono na ideologicznych wyziewach nieetycznego umysłu. Nie funkcjonuje zatem ani w przyrodzie, ani w ludzkiej egzystencjalnej biedzie. Zagnieżdża się wyłącznie w sferze moralnie złych wyborów. 
     Jak prawda koi i raduje, tak kłamstwo konfliktuje i wypala. Prawda kieruje i wzmacnia rozwój danej rzeczy zgodnie z jej wewnętrzną naturą. Kłamstwo, w imię "lepszej" natury, niszczy właściwą. Prawda dialoguje, bo motywuje i poszerza horyzonty, kłamstwo tylko monologuje i bezwstydnie gwałci bezbronnych. Korzystając z encykliki Laudato si’ papieża Franciszka, możemy powtórzyć, że dzisiejszy człowiek potrzebuje nawrócenia ekologicznego (217), czyli ulokowania wszystkich relacji, w tym środowiskowych, i ich konsekwencji w Jezusie - Prawdzie. Oznacza to, że nawrócenie ekologiczne zakłada tzw. ekologię ludzką, tj. "niezbędną relację życia człowieka z prawem moralnym, wpisanym w jego naturę, relację konieczną, by można było stworzyć bardziej godne środowisko" (155). 
     Siłą prawdy, jej ekologiczną strategią, jest moralność, za którą majestatycznie postępuje harmonia, wspaniałomyślność i rozkwit. Prawda jest formułą życia i jej, jeśli tak można powiedzieć, ekologicznym sensem, realizującym się w powołaniu osobowym oraz wspólnotowym. 
     Nie ma wątpliwości, że pięknym owocem prawdy jest nauka, gdy tylko skąpana jest ona w promieniach moralności. Wtedy też, analogicznie do zdrowej żywności, można i należy o niej mówić, że jest ekologiczna. A ponieważ zasady etyczne często wyrażane są językiem religijnym, więc prawdziwość nauki nie może być arbitralnie pozbawiana dialogu zawiązywanego między religią a nauką i to na każdym poziomie jej uprawiania. 
     Zapraszamy szanownych Czytelników do wejścia w krainę naszego czasopisma, prezentującego wiedzę nie tylko stricte teologiczną. Mamy głębokie przekonanie, że ujawniające się w poszczególnych artykułach naukowe poszukiwania charakteryzują się pożądaną czystością, czyli ekologicznością, i dlatego, z racji tak określonej synonimicznie prawdziwości, godne są naszego pokornego polecenia. Życzymy miłych intelektualnych przeżyć.
Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor naczelny

Legnica, 29 czerwca 2015 r., w uroczystość Świętych Apostołów
Piotra i Pawła, 
głównych patronów diecezji legnickiej
 

Artykuły

Ks. Stanisław Araszczuk 
Wpływ tradycji rzymskich na rozwój liturgii Kościoła

Ks. Szymon Cierpik 
Rola kerygmatu we współczesnym duszpasterstwie na przykładzie przygotowania do sakramentu bierzmowania

Ks. Bogusław Drożdż 
Ekologiczne potknięcie się świata - refleksja w świetle encykliki Laudato si' papieża Franciszka

Elżbieta Gruszczyńska 
Samotny ojciec a wychowanie i rozwój dziecka

Ks. Andrzej Jarosiewicz 
Eklezjologia laikatu w ujęciu błogosławionego Johna Henry'ego Newmana (1801-1890). Szkice eklezjologiczne

Ks. Marek Kluz 
Orędzie o miłości bliźniego w świetle encyklik Deus caritas est i Caritas in veritate papieża Benedykta XVI

Ks. Jarosław Kowalczyk 
Pomoc dziecku, osobie bezdomnej i osobie starszej w polskim systemie pomocy społecznej

Mieczysław Kuriański 
Wkład krakowskiej szkoły w rozwój prawa międzynarodowego w XV wieku

Ks. Łukasz Langenfeld 
Błogosławiony Wincenty Kadłubek (1150-1223) - jutrzenka lepszej przyszłości

Anna Makowska 
"Izraelskie pielgrzymowanie", czyli kult Boga jhwh podczas dorocznych świąt pielgrzymkowych judaizmu

Jarosław Sempryk 
Trzy podejścia do etyki w kontekście filozofii zarządzania

Ks. Adam Szpotański 
Ruch Comunione e Liberazione w Polsce w latach 1983-2010

Yevgeniy Zinkovskiy 
Russian philosophers about the personalistic meaning of love

Sylwia Zydek 
Franciszkańskie sanktuaria Małopolski. Geneza powstania


Teksty źródłowe

Tomasz Jacek Lis 
Źródła epistolarne do dziejów misji sióstr felicjanek w Bośni i Hercegowinie w latach 1903-1904

Ks. Stanisław Zaremba 
Krótsze wyznanie wiary Gotschalka


Recenzje i omówienia


Franciszek Mickiewicz
Wstęp, przekład z oryginału, komentarz
(Ks. Mariusz Rosik)

Ks. Bogdan Biela
Pastoralne nawrócenie w teorii i praktyce parafialnej
(Ks. Bogdan Giemza SDS)

Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim
(Ks. Bogusław Wolański)

Przewodnik: bioetyka dla młodych
(Dominika Warmuz)

Jan Ryszard Sielezin
Życie i męczeńska śmierć ks. Józefa Górszczyka (1931-1964)
(Marek Szajda)

Sprawozdanie z Sympozjum Katechetycznego 25 lat katechezy w szkole
(Ks. Jarosław Kowalczyk)

Sprawozdanie z sympozjum naukowego pastoralistów polskich Wyzwania pastoralne dla duszpasterstwa rodzin w kontekście nowej ewangelizacji (Brenna, 20-21 kwietnia 2015 r.)
(Ks. Bogusław Wolański)

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Krajowego Duszpasterstwa Rodzin Zachwyt nad małżeństwem i rodziną (Warszawa, 19-20.05.2015 r.)
(Dominika Warmuz)

Noty o autorach

Araszczuk Stanisław
kapłan diecezji legnickiej, profesor, doktor habilitowany (liturgika), kierownik Katedry Liturgiki, Homiletyki i Kultury Muzycznej Kościoła Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Cierpik Szymon
kapłan diecezji kaliskiej, doktorant w Instytucie Nauk Społecznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Drożdż Bogusław
kapłan diecezji legnickiej, doktor habilitowany (teologia pastoralna), profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Nowej Ewangelizacji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Gruszczyńska Elżbieta
doktorantka w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu (pedagogika), nauczyciel katecheta.

Jarosiewicz Andrzej
kapłan diecezji legnickiej, doktor habilitowany (teologia dogmatyczna), adiunkt Katedry Teologii Dogmatycznej w Instytutcie Teologii Systematycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Kluz Marek
kapłan diecezji tarnowskiej, doktor habilitowany (teologia moralna), adiunkt Katedry Teologii Moralnej i Duchowości na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Kowalczyk Jarosław
kapłan diecezji legnickiej, doktor teologii (katechetyka), adiunkt Katedry Katechetyki Instytutu Teologii Pastoralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Kuriański Mieczysław
doktor habilitowany (historia Kościoła), absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Langenfeld Łukasz
kapłan diecezji legnickiej, doktorant w Instytucie Historii Kościoła Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Lis Tomasz Jacek
absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Makowska Anna
doktorantka w Instytucie Nauk Biblijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Sempryk Jarosław
doktor (nauki ekonomiczne), tłumacz przysięgły.

Szpotański Adam
kapłan diecezji legnickiej, doktorant w Instytucie Historii Kościoła Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Zaremba Stanisław
kapłan diecezji legnickiej, doktor (teologia dogmatyczna), wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej.

Zinkovskiy Yevgenyi
kapłan diecezji karagandyjskiej (od miasta Karaganda) w Kazachstanie, licencjat (filozofia), doktorant na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, prefekt studiów w Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym - Maryi Matki Kościoła.

Zydek Sylwia
doktor (historia), wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
 
© 2016 Publikacje objęte są prawem autorskim.
Kopiowanie i rozpowszechnianie informacji w nich zawartych bez zgody autora zabronione.