Zaznacz stronę
Nasz statut

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Diecezjalne Centrum Edukacyjne, zwane dalej „Centrum”, jest placówką kulturowo-integracyjną działającą na podstawie przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Organem prowadzącym jest Biskup Legnicki.
Organem sprawującym nadzór programowy jest Rada Programowa.
Centrum ma siedzibę pod adresem pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego nr 1, 59-220 Legnica.
Obszarem działania Centrum jest teren województwa dolnośląskiego, zwłaszcza teren Diecezji Legnickiej.

II. CELE I ZADANIA CENTRUM

§ 3

Statutowym Celem działania Centrum jest:
1) promocja społecznego nauczania Kościoła,

2) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form kulturowo-integra-cyjnych zgodnych z nauką Kościoła,

3) integracja środowiska międzyparafialnego w Legnicy,

4) wspieranie dzieł ewangelizacyjnych,

5) zarządzanie Centrum Spotkań im. Jana Pawła II.

Centrum realizuje swoje cele poprzez:
1) przygotowywanie i realizację projektów kulturowo-integracyjnych,

2) organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji i seminariów dla różnych grup społeczno-zawo-dowych,

3) współdziałanie z Legnicką Kurią Biskupią, zwłaszcza z wydziałem katechetycznym, duszpasterskim i medialnym,

4) współdziałanie z uczelniami wyższymi, zwłaszcza z Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej i biblioteką tejże uczelni,

5) współdziałanie z ośrodkami duszpasterskimi, zwłaszcza z legnickimi parafiami,

6) współdziałanie z zrzeszeniami religijnymi Diecezji Legnickiej,

7) organizowanie olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć,

8) przygotowywanie oraz wydawanie materiałów i publikacji edukacyjnych,

9) dystrybucję publikacji, w tym książek i periodyków używanych,

10) promocję i dystrybucję ewangelizacyjnych utworów elektronicznych,

11) organizowanie spotkań integracyjnych,

12) promocję czytelnictwa religijnego.

III. ORGANY CENTRUM

§4

Organami Centrum są:

1) dyrektor Centrum,

2) Rada Programowa Centrum,

3) Komisja Rewizyjna.

§5

Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje organ prowadzący.
Dyrektor kieruje Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.
Dyrektorem Centrum może zostać osoba duchowna, która jest co najmniej nauczycielem mianowanym z pięcioletnim stażem pracy, lub jest pracownikiem akademickim z trzyletnim stażem, lub też posiada inne kwalifikacje stosowne do pełnienia funkcji.
Kadencja dyrektora trwa pięć lat z możliwością przedłużenia.
W Centrum może być także ustanowione stanowisko zastępcy dyrektora, którym może być osoba duchowna lub świecka, która jest co najmniej nauczycielem mianowanym z pięcioletnim stażem pracy, lub jest pracownikiem akademickim z trzyletnim stażem, lub też posiada inne kwalifikacje stosowne do pełnienia funkcji.
Wicedyrektora Centrum powołuje i odwołuje organ prowadzący na pisemny wniosek dyrektora Centrum.
Kadencja wicedyrektora pokrywa się z kadencją dyrektora, o której mowa
w pkt 4.
Do zadań dyrektora Centrum należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Centrum oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

2) troska o wysoką jakość pracy Centrum,

3) podejmowanie decyzji w zakresie spraw kadrowych Centrum, w tym przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych,

4) dysponowanie środkami finansowymi Centrum w porozumieniu
z organem prowadzącym,

5) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Centrum,

6) określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracowników,

7) ustalenie szczegółowej struktury organizacyjnej i zakresu zadań poszcze-gólnych komórek organizacyjnych,

8) przygotowywanie planu pracy Centrum na kolejny rok kalendarzowy,

9) przedkładanie organowi prowadzącemu sprawozdania z działalności Centrum za dany rok kalendarzowy,

10)wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w tym zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy w Centrum.

§6

W Centrum działa Rada Programowa, która jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Centrum.
Radę Programową powołuje i odwołuje organ prowadzący Centrum.
W skład Rady Programowej wchodzą:
1) dyrektor, jako jej przewodniczący,

2) wicedyrektor,

3) przedstawiciel Legnickiej Kurii Biskupiej,

4) przedstawiciel legnickich proboszczów,

5) inne osoby o uznanym dorobku kulturowo-społecznym.

Zadania Rady Programowej:
1) opiniowanie planów pracy na dany rok kalendarzowy,

2) określanie kierunków i obszarów realizowanych działań,

3) opiniowanie sprawozdania z realizacji zadań za dany rok kalendarzowy.

Pracami Rady Programowej kieruje przewodniczący, którego powołuje
i odwołuje organ prowadzący, na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia kadencji.
Szczegółowe zasady pracy Rady Programowej określa jej regulamin przyjęty na pierwszym posiedzeniu.

§7

Organem kontroli wewnętrznej Centrum jest Komisja Rewizyjna.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego, mianowanych i odwoływanych przez organ prowadzący Centrum.
Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego
i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, a jej członkowie nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
Komisja zbiera się co najmniej raz w roku, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego, i dokonuje kontroli majątku i finansów Centrum.
Komisja Rewizyjna składa Biskupowi Legnickiemu sprawozdania
z przeprowadzonych kontroli.

IV. MAJĄTEK I FUNDUSZE CENTRUM

§ 8

Działalność Centrum jest finansowana z uzyskiwanych dochodów, którymi są:
1) wpływy z opłat wnoszonych przez uczestników zajęć,

2) subwencje, dotacje oraz granty pochodzące od krajowych i zagranicznych instytucji kościelnych, państwowych, samorządowych, społecznych, osób fizycznych i prawnych,

3) darowizny pieniężne i rzeczowe, ofiary, spadki i zapisy pochodzące od osób fizycznych i prawnych,

4) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz działalności gospodarczej.

Centrum może ubiegać się oraz korzystać ze wsparcia pochodzącego ze środków funduszy strukturalnych, funduszy europejskich, mechanizmów wsparcia oraz z pomocy lokalnej i regionalnej na zasadach przewidzianych
w odrębnych przepisach.
Dochody Centrum służą wyłącznie działalności Centrum realizującego cele statutowe.
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków
i zapisów mogą być użyte na realizację celów Centrum tylko
z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów, podmiotów przekazujących.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa dyrektor Centrum. Dyrektor Centrum może odmówić przyjęcia darowizny, spadku, zapisu, a także subwencji, dotacji oraz grantu.
W przypadku powołania Centrum do dziedziczenia, jej dyrektor składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie darowizny, spadku, zapisu, subwencji, dotacji lub grantu nie może powodować naruszenia stabilności finansowej Centrum, a w szczególności nie może stanowić przejęcia przez Centrum długów przewyższających wartość mienia przejmowanego.

§ 9

Dla realizacji celów statutowych Centrum może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) organizacji konferencji, warsztatów, seminariów i odczytów,

2) organizacji spektakli, koncertów, wystaw,

3) organizacji okolicznościowych uroczystości i obrzędów,

4) działalności gastronomicznej,

5) przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych,

6) wydawania książek i periodyków, w tym materiałów i publikacji edukacyjnych,

7) organizowania imprez integracyjnych,

8) działania portali internetowych,

9) działania związanego z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.

Działalność gospodarcza Centrum powinna zapewniać zwrot poniesionych nakładów na tę działalność, a dochód z tej działalności przeznaczony będzie w całości na finansowanie działalności statutowej Centrum.
Centrum prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Rokiem obrachunkowym Centrum jest rok kalendarzowy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

Wszelkie zmiany w statucie może wnosić organ prowadzący w formie aneksów.
Obowiązuje następujący tryb wprowadzania zmian: organ prowadzący powiadamia organ ewidencyjny, tj. Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

§ 11

Centrum używa pieczęci o treści: „Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy” z podaniem dokładnego adresu i numeru telefonu.

§ 12

Statut wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Biskupa Legnickiego, tj. przez organ prowadzący.

Bp Zbigniew Kiernikowski

Biskup Legnicki

Legnica, dnia 30.09.2019 r.