Zaznacz stronę
Regulamin Sprzedaży

Internetowa sprzedaż działająca pod adresem www.centrum.diecezja.legnica.pl prowadzona jest przez Diecezjalne Centrum Edukacyjne, 59-220 Legnica, pl. Kard. S. Wyszyńskiego nr 1, tel. 693 505 444.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów są przetwarzane przez Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji umowy.

2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Opisy i zdjęcia produktów

1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności opisy i inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.centrum.diecezja.legnica.pl są kierowane przez Diecezjalne Centrum Edukacyjne do odbiorców i potencjalnych klientów, i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.

2. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.centrum.diecezja.legnica.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

Zamówienia

1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.centrum.diecezja.legnica.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.

2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

4. W przypadku chęci odbioru osobistego w magazynie Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego w Legnicy złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu, osobistej akceptacji oferty oraz dokonaniu wpłaty należności za towar na konto bankowe.

5. Jeśli klient zawiera umowę jako przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania przelewem płatności całej kwoty wskazanej w potwierdzonym jako przyjęte do realizacji zamówieniu.

6. Jeśli klient nie dokonuje zakupu w ramach lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaliczki w wysokości stanowiącej 100% wartości zamówienia

7. Sklep prowadzi sprzedaż hurtową.

Dostawa

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.centrum.diecezja.legnica.pl dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej.

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

b) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Przy każdym produkcie dostępnym w naszym sklepie, obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki kurierowi lub poczcie do momentu doręczenia.

4. Wraz z towarem wydawane są warunki sprzedaży wraz z regulaminem, dokument gwarancyjny oraz rachunek lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

przed wydaniem towaru klientowi przelew na rachunek bankowy.

Dane rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty:

Numer konta: 21 1500 1504 1215 0005 5876 0000

Diecezjalne Centrum Edukacyjne, ul. Jana Pawła II, nr 1, 59-220 Legnica, NIP: 691-232-51-95.

2. Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Diecezjalne Centrum Edukacyjne jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

3. Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez konsumenta na piśmie pod rygorem nieważności. Konsument może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy na piśmie pod rygorem nieważności.

Zwrot towaru

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.

2. W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć w numerem zwrotu. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez handlowca realizującego zamówienie. Numer zwrotu powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce, ponieważ paczki bez numeru zwrotu mogą zostać nieodebrane.

3.Produkty zwracane zgodnie z pkt. 1, nie może nosić oznak użytkowania. Zgodnie z ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

5. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 3, umowę kupna/sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii rachunku korygującego zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosiło je Diecezjalne Centrum Edukacyjne i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, Diecezjalne Centrum Edukacyjne zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosiło je Diecezjalne Centrum Edukacyjne.

6. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem kuriera na adres: Diecezjalne Centrum Edukacyjne, ul. Jana Pawła II nr 1, 59-220 Legnica na koszt firmy Diecezjalne Centrum Edukacyjne lub nie odbierać przesyłki.

7. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

Procedura reklamacji

1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Diecezjalne Centrum Edukacyjne. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Diecezjalne Centrum Edukacyjne rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

2. Aby wysłać towar w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego i nadanie numer reklamacji. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane – wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.

3.W przypadku gdy numer reklamacji nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).

4. W mailu zwrotnym w załączniku będzie znajdować się etykieta z numerem zwrotnym, danymi adresowymi, zawartością, która powinna się znajdować w paczce. Etykietę należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności wydrukowania etykiety prosimy numer reklamacji umieścić na liście przewozowym w polu UWAGI, lub w widocznym miejscu na paczce.

5. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie.

6. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firmą spedycyjną.

7. Do reklamacji musi być dołączony opis. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).

8. Do reklamowanego towaru prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub rachunku zakupu. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w Diecezjalnym Centrum Edukacyjnym możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego towaru do weryfikacji, czy dany towar został zakupiony w Diecezjalnym Centrum Edukacyjnym i czy podlega reklamacji.

9. Klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać towar reklamowany na koszt Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego za pośrednictwem firmy spedycyjnej, wysłany towar musi być ubezpieczony.

Serwis

1. Przesyłki do sklepu prosimy przesyłać na adres:

Diecezjalne Centrum Edukacyjne, ul. Jana Pawła II nr 1, 59-220 Legnica, tel.: 76 724 41 57.

Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.centrum.diecezja.legnica.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.