Zaznacz stronę
VI KONFERENCJA NAUKOWA

VI KONFERENCJA NAUKOWA

Tytuł konferencji: „Fides quaerens intellectum”

Conference topic: “Fides quaerens intellectum”

w ramach programu „Perspektywy nauki współczesnej – PERSPECTIVA”

PLATFORMA Microsoft Teams, pokój: KONFERENCJA – PERSPECTIVA, 24.06.2024 roku

Kultura jako wyraz ludzkiej natury koduje w sobie pełnię człowieczeństwa. Wynika to z faktu, że kumuluje ona w swej treści to, czego człowiek zwyczajnie potrzebuje. To potrzeba czyni człowieka głównym sprawcą kultury. Daje się zauważyć, że pośród potrzeb jedne są bardziej zasadnicze, a inne jedynie cząstkowe. Poniekąd je wszystkie najlepiej pokazuje świat nauki. Stąd podstawowy podział na nauki filozoficzne i teologiczne, jak i nauki humanistyczne i techniczne. Nauki te uczą wrażliwości, aczkolwiek każda na swój sposób. Filozoficzne lubują się w logiczności i zrozumieniu całości tego, co po prostu jest. Nauki teologiczne wskazują na Tego, od którego zależy istnienie człowieka i świata. Humanistyczne rozważania zachwycają się opisem ludzkich doświadczeń, których ogrom stawia człowieka w centrum uwagi. Natomiast nauki techniczne odwzorowują, na ile potrafią, fizyczne tajniki wszechświata. Ważne jest, aby kultury nie wiązać wyłącznie z jednym rodzajem nauk. Kultura nie jest jedynie ani filozoficznym poszukiwaniem, ani teologiczną refleksją. Nie wolno jej także utożsamiać z humanistyką, a tym bardziej z postępem cywilizacyjnym. Każda redukcja jest niebezpieczna dla dobra człowieka, jego godności i praw. Zatem:

– jak nie błądzić? (FILOZOFIA);

– jak wnioskować? (NAUKI FORMALNE);

– jak nie tracić? (HUMANISTYKA);

– jak podziwiać? (NAUKI PRZYRODNICZE);

– jak budować? (TECHNIKA);

– jak otwierać? (TEOLOGIA).

Komitet naukowy konferencji:

Ks. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. PWT; Ks. prof. Dariusz Lipiec; dr hab. Jan Wadowski, prof. PWr

Organizator:

Katedra Nowej Ewangelizacji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej

Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy

Komitet organizacyjny:

ks. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. PWT; dr Rafał Szopa; ks. dr Andrzej Ziombra; dr Jarosław Sempryk

Informacje organizacyjne:

Abstrakt referatu (600-700 znaków) należy przesłać na adres e-mail: rafal.szopa@pwr.edu.pl – dr Rafał Szopa. Teksty referatów (do 35000 znaków), po uzyskaniu pozytywnej oceny Komitetu naukowego i recenzentów, będą zamieszczone w czasopiśmie „PERSPECTIVA” lub „SPOŁECZEŃSTWO”, albo w publikacji zbiorowej. Konferencja jest nagrywana i umieszczana na społecznościowych portalach Facebook lub Youtube, o czym prelegenci są informowani.

P R O G R A M   K O N F E R E N C J I (24.06.2024)

19:00 –19:15 – Rozgrzewka techniczna – dr Rafał Szopa

19:15 – 19:30 – Otwarcie konferencji – ks. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. PWT; dr Rafał Szopa

Godzina: 19:30-19:45

Wykład pierwszy

Metodologia w nauczaniu i indywidualnym studium teologii duchowości

Ks. Mgr lic. Przemysław Głuszek

prezbiter diecezji legnickiej; aktualnie wikariusz w parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie; diecezjalny moderator Eucharystycznego Ruchu Młodych; doktorant Katedry Duchowości Kapłańskiej i Życia Konsekrowanego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, dysertacja pisana nt. „Prostota, doświadczenie niezrozumienia i szaleństwo w życiu i działalności św. Maksymiliana Marii Kolbego”. Zainteresowania naukowe dotyczą życia duchowego, duchowości Franciszkowej i franciszkańskiej.

Abstract:

In every scientific discipline, ways are sought to convey content in the most effective way. This also applies to the theology of spirituality, which touches on very dynamic matter, i.e. the inner life of man. Every day, man needs reference to spiritual existence, which has an impact on everyday functioning. Therefore, it is important to answer the question: what should be done to deepen knowledge in the field of theology of spiritual life effectively? This presentation is intended to indicate ways, disciplines and methods that are related to the indicated scientific field, which effectively help to assimilate content from the discussed scope. The practical side, which speaks about the application of acquired content in life, is also important.

W każdej dyscyplinie naukowej poszukuje się sposobów na to, jak przekazywać treści w sposób najbardziej efektywny. Dotyczy to również teologii duchowości, która dotyka bardzo dynamicznej materii, tj. wewnętrznego życia ludzkiego. Każdego dnia człowiek potrzebuje odniesienia do duchowej egzystencji, która ma wpływ na codzienne funkcjonowanie. Dlatego też ważną jest odpowiedź na pytanie: co należy zrobić, aby pogłębianie wiedzy z zakresu teologii życia duchowego było efektywne? Niniejsze wystąpienie ma za zadanie wskazać sposoby, dyscypliny i metody, które są związane ze wskazaną dziedziną naukową, przez co skutecznie pomagają przyswoić treści z omawianego zakresu. Ważna jest również strona praktyczna, która mówi o zastosowaniu w życiu pozyskanych treści.

Godzina: 19:45-20:00

Wykład drugi

Wpływ piękna na świadomą wiarę

Mgr Klaudia Graczyk

absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jej praca magisterska dotycząca problemu malarstwa w ramach lekcji religii na drugim etapie edukacyjnym powstała na seminarium naukowym z teologii katechetycznej.

Abstract:

In For many years now, people have increasingly called themselves “aesthetes.” In this way, they indicate the great attention they pay to the beauty that surrounds them on every side. However, awareness is important, which pushes us to seek more meanings when contemplating what we consider beautiful. At this point, a fundamental question must be asked: how can beauty become a path to God? Is there only an emotional aspect here, related to human feelings, or do reason and consciousness also play a significant role? The key to finding the answer is to understand how much influence beauty has on the relationship between man and God.

Od wielu już lat ludzie coraz częściej mianują się określeniem “esteta”. Wskazują w ten sposób na dużą uwagę jaką przykładają do piękna, które otacza ich z każdej strony. Istotna jest jednak świadomość, która pcha do szukania większej ilości znaczeń podczas kontemplacji tego co uważamy za piękne. W tym momencie należy postawić zasadnicze pytanie: w jaki sposób piękno może stać się drogą do Boga? Czy istnieje tutaj jedynie aspekt emocjonalny, związany z ludzkimi uczuciami, czy jednak rozum oraz świadomość również odgrywają znaczącą rolę? Kluczem do znalezienia odpowiedzi jest zrozumienie jak duży wpływ ma piękno na relacja człowieka z Bogiem.

Godzina: 20:00-20:15

Wykład trzeci

Miejsce przekonania w relacji między wiarą a rozumem – czy tylko dopowiedzenie?

Ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż

kapłan diecezji legnickiej, profesor nadzwyczajny Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik katedry Nowej Ewangelizacji w Instytucie Historii Kościoła i Teologii Pastoralnej tejże uczelni; wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej w latach 1996-2022; w latach 1996-2018 dyrektor Biblioteki seminaryjnej w Legnicy; w latach 2007-2012 sekretarz generalny I Synodu Diecezji Legnickiej; członek Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski; asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana w diecezji legnickiej; dyrektor Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego w Legnicy; od czerwca 2018 r. proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy. Redaktor naczelny dwóch naukowych periodyków: „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” oraz „Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła”. Od lutego 2021 r. postulator w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego Henryka II Pobożnego. Jest autorem kilku książek, blisko 200 artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz kilkuset esejów. Zainteresowaniami naukowymi celuje w problematykę ewangelizacji („starej” i „nowej”) oraz duszpasterstwa i apostolstwa społecznego

Abstract:

Literature testifies that the existing contradiction between faith and reason is more often discussed, while creative cooperation resulting in better knowledge of the truth is less frequent. One can become so fixated on faith that common sense is completely lost. What kind of faith are we dealing with then? One can also be so deceived by the virtues of reason that one ends up giving reason itself divine features: omnipotence, immortality and omniscience. Or maybe there is something that brings faith and reason closer together? Maybe there is something that fundamentally explains the depth of the attitude of the „believer” or the depth of the attitude of the „rational” person?

Literatura poświadcza, że częściej się mówi o istniejącej sprzeczności między wiarą i rozumem, rzadziej natomiast o twórczej współpracy, której efektem jest lepsze poznanie prawdy. Można tak bardzo zafiksować wiarą, że zgubi się całkowicie zdrowy rozsądek. Z jaką wiarą mamy wtedy do czynienia? Można również tak bardzo omamić się walorami rozumu, że dojdzie aż do nadania samemu rozumowi cech boskich: wszechmocy, nieśmiertelności i wszechwiedzy. A może jest coś co zbliża do siebie wiarę i rozum? Może jest coś, co zasadniczo tłumaczy głębię postawy człowieka „wierzącego”, czy też głębię postawy człowieka „racjonalnego”?

Godzina: 20:15-20:30

Wykład czwarty

Wiara i rozum jako dwa skrzydła unoszące małżeństwo i rodzinę ku prawdziwej kontemplacji szczęścia

Izabela Onsowicz

studentka V roku teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na teologii koptyjskiej, co odzwierciedla m.in. opracowywany temat pracy magisterskiej: „Dogmatyczna krytyka ordynacji kobiet w teologii koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego”.

Abstract:

Faith and reason are inseparable elements of a person’s vocation. Conscious decision-making about the path of marriage is recorded not only on the pages of the Holy Scriptures, but also in scientific fields. In the above lecture, we will solve the problem of understanding what faith and reason actually are, then we will move on to discuss the significance of Fides et Ratio in the marriage vow and the future life of the family community.

Wiara i rozum są nieodłącznymi elementami powołania człowieka. Świadome podjęcie decyzji o drodze małżeńskiej zapisane jest nie tylko na kartach Pisma Świętego, ale również w dziedzinach naukowych. W powyższym wykładzie podejmiemy problem pojmowania czym właściwie jest wiara i rozum, następnie przejdziemy do omówienia znaczenia fides et ratio w przysiędze małżeńskiej oraz przyszłym życiu wspólnoty rodzinnej.

Godzina: 20:30-20-45

Wykład piąty

Umysł i dusza – nauka i teologia

Dr Rafał Szopa

absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, mgr teologii w zakresie filozofii oraz absolwent studiów podyplomowych filozoficzno-etycznych na PWT. Doktorat na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w Instytucie Filozofii Chrześcijańskiej w zakresie filozofii. Pracownik Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Prowadzi zajęcia z przedmiotów humanistycznych, takich jak: filozofia, wstęp do filozofii, etyka, etyka inżynierska, etyka nowych technologii, komunikacja społeczna. Tematyka publikowanych prac dotyczy teorii partycypacji bytu i jej zastosowań, ateizmu i filozofii przyrody, teorii poznania, transhumanizmu oraz nowych technologii w ujęciu filozoficznym. Był współorganizatorem konferencji międzynarodowych, uczestniczył czynnie w konferencjach w Polsce i za granicą. Popularyzuje naukę w ramach corocznych edycji Dolnośląskiego Festiwali Nauki. Współpracownik Studium św. Hildegardy z Bingen na PWT we Wrocławiu. Obecnie sekretarz w redakcji czasopisma „Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”.

Abstract:

The contemporary debate on consciousness shows how the concept of „mind” has replaced „soul” in/of the name of methodological naturalism, which often turns into ontological. Consciousness is not part of the soul but of the mind. It seems, however, that without the soul it is impossible to understand man, and naturalistic substitutes explain rather the phenomena than the essence of the phenomenon of consciousness.

Współczesna debata o świadomości pokazuje, jak pojęcie „umysłu” zastąpiło „duszę” w/i imię naturalizmu metodologicznego, który często przeradza się w ontologiczny. Świadomość nie jest częścią duszy a umysłu. Wydaje się jednak, że bez duszy nie da się zrozumieć człowieka a substytuty naturalistyczne wyjaśniają raczej zjawiska a nie istoty fenomenu świadomości.

Godzina: 20:45-21:00

DYSKUSJA kończąca konferencję